top of page
Phin lọc hơi hữu cơ 3M_6001 (3M_6001)

Phin lọc hơi hữu cơ 3M_6001 (3M_6001)

Mô tả: 

  • Tiêu chuẩn NIOSH – N95
  • Ứng dụng: Phòng độc hơi hữu cơ
bottom of page